Privacy

Privacy Statement Ubink Rijs Advocaten

Algemeen
Ubink Rijs Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins door ons wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Verwerkingsantwoordelijke en communicatie
Ubink Rijs Advocaten verwerkt persoonsgegevens om advocatuursdiensten aan te kunnen bieden, haar dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. De behandelend advocaat en/of uw contactpersoon bij Ubink Rijs Advocaten kan u informeren over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens door Ubink Rijs Advocaten. Wij nemen daarbij de uitgangspunten van de Algemene Verordening Persoonsgegevens in acht.

Doel verwerking persoonsgegevens
Ubink Rijs Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend:
– voor zover dit nodig is voor de door ons te verlenen advocatuursdiensten, waaronder met name de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst van opdracht, het namens u optreden in en buiten rechte, het voeren van juridische procedures, het opstellen van overeenkomsten en andere (juridische) documenten waarvoor uw persoonsgegevens nodig zijn;
– voor het versturen en innen van declaraties en het voeren van onze administratie;
– het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen, waaronder identificatie- en meldingsplichten die voor advocaten gelden op grond van de voor onze beroepsgroep geldende wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval de Advocatenwet, de regels van onze beroepsorganisatie en de Wwft;
– marketing- en communicatie-activiteiten.
Ubink Rijs Advocaten gebruikt door haar verkregen persoonsgegevens niet voor andere dan bovenstaande doeleinden. Wij toetsen de verwerking van persoonsgegevens op rechtmatigheid.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Ubink Rijs Advocaten verwerkt de volgende persoonsgegevens ten behoeve van haar dienstverlening:
– naam en adresgegevens van cliënten van kantoor;
– gegevens van documenten waarmee cliënten zich hebben geïdentificeerd, voor zover een natuurlijke persoon cliënt is;
– gegevens van bestuurders en contactpersonen van cliënten, voor zover een rechtspersoon cliënt is;
– gegevens van documenten waarmee bestuurders en contactpersonen van cliënten zich hebben geïdentificeerd, voor zover een rechtspersoon cliënt is.
Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Ubink Rijs Advocaten omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens
Ubink Rijs Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
– wettelijke verplichting;
– uitvoering van een overeenkomst;
– verkregen toestemming van betrokkene(n);
– gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ubink Rijs Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de door te verrichten dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Ubink Rijs Advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij, rechterlijke macht en deurwaarders.
Daarnaast kan Ubink Rijs Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
Met de derde partij die namens en in opdracht van Ubink Rijs Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Ubink Rijs Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een notaris, deurwaarder of ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens
Ubink Rijs Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Ubink Rijs Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Ubink Rijs Advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Ubink Rijs Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdracht van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u richten aan de behandelaar van uw dossier dan wel uw contactpersoon bij Ubink Rijs Advocaten. U ontvangt op een dergelijk verzoek zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken een schriftelijke reactie. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Ubink Rijs Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. Ubink Rijs Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Aanpassing privacy statement
Ubink Rijs Advocaten behoudt zich het recht voor de inhoud van dit privacy statement te wijzigen, indien daar aanleiding toe bestaat. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van ons kantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website, www.ubinkrijs.nl.

Vragen & contact
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met de advocaat die uw dossier in behandeling heeft of uw vaste contactpersoon bij Ubink Rijs Advocaten.

Dit privacy statement is op 25 mei 2018 vastgesteld.