Omgevingsrecht

Het terrein van het omgevingsrecht – ruimtelijke ordening & milieurecht – betreft een breed rechtsgebied met veel verschillende, complexe en vaak technische regelgeving. Deze regelgeving is constant aan ingrijpende wetswijzigingen onderhevig. Wekelijks verschijnt relevante nieuwe jurisprudentie. Ubink Rijs Advocaten is altijd op de hoogte van actuele ontwikkelingen en de laatste stand van zaken in wetgeving en jurisprudentie op dit terrein. Onze advocaten weten dan ook als geen ander de weg in dit complexe woud van regelgeving en wijzen u daarin graag effici√ęnt en accuraat de weg.

Als expert in het omgevingsrecht adviseren en begeleiden wij diverse gemeenten en provincies, ontwikkelaars, (bouw)bedrijven en particulieren bij de toepassing van deze specifieke regelgeving en staan wij hen bij in procedures op dit terrein.

Onze diensten met betrekking tot ruimtelijke ordening & milieurecht zien onder meer op het adviseren en procederen over:

  • Ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen,¬†projectbesluiten, planschade, exploitatieplannen)
  • Wabo (omgevingsvergunningen voor onder meer: bouwen, afwijken bestemmingsplan, monumenten, slopen, vellen houtopstand)
  • Milieurecht (vergunningen, Activiteitenbesluit)
  • Handhaving (last onder dwangsom/bestuursdwang, intrekking vergunning, invordering dwangsommen)
  • Luchtkwaliteit (luchtkwaliteitsrapportages, luchtkwaliteitsplannen, NSL)
  • Flora- en faunawet/Natuurbeschermingswet/EHS
  • Natuurbeschermingsrecht
  • Milieueffectrapportage (MER)
  • Geluidhinder