Geluidhinder

Specialist Geluidhinder

Ubink Rijs Advocaten is als een van de weinige advocatenkantoren in Nederland specialist op het gebied van de juridische aspecten van geluidhinder. Mr. Thomas Rijs behandelt als advocaat diverse complexe zaken op dit terrein voor cliënten door het gehele land en publiceert regelmatig over dit onderwerp.

Dienstverlening Bestuursrecht

Een groot deel van de dienstverlening van Ubink Rijs op het terrein van geluidshinder betreft het bestuursrecht. Het gaat daarbij om de toepassing van regelgeving voor geluidshinder door de overheid.

Ubink Rijs wordt regelmatig ingeschakeld door overheden, ter begeleiding van de juridische aspecten van geluidshinder bij de planvorming en procedures over  infrastructurele ontwikkelingen (bijv. een nieuwe weg), de realisatie van industrieterreinen (Wet geluidhinder) of andere ontwikkelingen waarbij geluidshinder een rol speelt.

Ook staan wij regelmatig bedrijven bij in geschillen met de overheid of omwonenden omtrent geluidshinder van het bedrijf. In veel gevallen betreft dit de juridische begeleiding van aanvragen om een milieuvergunning (tegenwoordig: omgevingsvergunning), een bestemmingsplanwijziging of vergunning in verband met een voorgenomen uitbreiding. Verder staat Ubink Rijs diverse bedrijven bij in handhavingsprocedures vanwege (vermeende) overtreding van geluidregelgeving.

Ubink Rijs treedt ook regelmatig op namens particulieren of bedrijven tegen voorgenomen ontwikkelingen die geluidshinder voor omwonenden of bedrijven veroorzaken, of tegen bestaande situaties van geluidsoverlast.

Dienstverlening Privaatrecht

In de verhouding tussen private partijen (burgers/bedrijven) onderling speelt geluidhinder vaak ook een rol. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om geluidsoverlast tussen buren. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om contactgeluiden van een harde vloer in een appartement, een muziekinstrument, een dier (bijv. hond of haan) of het gebruik van apparaten/machines. Als sprake is van onaanvaardbare geluidhinder kan in dergelijke gevallen via een privaatrechtelijke procedure, in spoedeisende gevallen via een kort geding, worden gevorderd dat maatregelen worden getroffen om de geluidhinder te beëindigen of te verminderen.

Ook bij geluidshinder van een bedrijf kan soms een privaatrechtelijke procedure de voorkeur verdienen boven een bestuursrechtelijke procedure via de overheid. In dergelijke gevallen kan een bedrijf ook door een omwonende of ander bedrijf rechtstreeks privaatrechtelijk worden aangesproken (op grond van onrechtmatig handelen) en worden gedwongen tot het nemen van maatregelen om geluidshinder te voorkomen of beperken.

De advocaten van Ubink Rijs treden regelmatig op in uiteenlopende civielrechtelijke procedures over geluidhinder.

Samenwerkingen

Bij geluidshinder is voor de juridische procedures vaak van belang dat de akoestische situatie goed in beeld wordt gebracht door een deskundig onderzoeksbureau. Of objectief gezien sprake is van onaanvaardbare geluidhinder, kan vaak alleen door metingen of berekeningen door een deskundige voldoende worden vastgesteld. Ubink Rijs werkt daarom vaak samen met diverse gerenommeerde adviesbureaus op het terrein van geluidshinder. Daarbij begeleiden wij de totstandkoming van akoestische onderzoeken die dienen voor ruimtelijke besluitvorming (bestemmingsplannen e.d.) of juridische procedures.