Bouw en projectontwikkeling

Ubink Rijs Advocaten werkt samen met projectontwikkelaars, ontwikkelende aannemers, overheden, corporaties en zorginstellingen. Wij adviseren en begeleiden vanaf het eerste initiatief tot na de oplevering. Met onze multi-disciplinaire aanpak bieden wij integraal advies in alle stadia van projectontwikkeling en praktische ondersteuning tijdens de bouw.

Projectontwikkeling

We begeleiden het opzetten en inrichten van gebieds- en locatieontwikkeling. We adviseren over het juiste ontwikkelmodel en de bijbehorende contractvorming, passend bij uw wensen voor de grondexploitatie en de beoogde vastgoedontwikkeling. Het spanningsveld tussen de belangen van private partijen en de kaders waarbinnen overheden moeten opereren, is bij onze advocaten in vertrouwde handen. Onze expertise bevindt zich bij uitstek op dit snijvlak van het publiek- en privaatrecht. Wij zorgen voor het deugdelijk structureren van publiek-private samenwerkingen, middels een bouwclaimovereenkomst, gezamenlijke grondexploitatie- of opstalontwikkelingmaatschappijen of zuivere gronduitgifteovereenkomsten. Relevante aspecten van ruimtelijke ordening, milieurecht, aanbesteding en kostenverhaal krijgen bij ons een praktische uitwerking. Ook ontzorgen wij u graag bij het opstellen en de aanbesteding van opdrachten aan aannemers, architecten, constructeurs en andere partijen die worden betrokken bij de invulling van projectontwikkelingsopgaves.

Bouw

Geschilbeslechting in de bouw behoort tot de kern van onze werkzaamheden. Aanbestedingsgeschillen, de afwikkeling van meer- en minderwerk, de gevolgen van vertraging tijdens de bouw en schades en gebreken geven met enige regelmaat aanleiding tot geschillen.

Als de situatie erom vraagt zoeken wij vanuit de bouwkeet naar een oplossing voor een gerezen verschil van inzicht. Onze eerste zorg is het beheersen van de situatie, door praktische oplossingen aan te dragen. De bouw moet immers verder. Daarna volgt de schadetoedeling. We zoeken altijd eerst naar mogelijkheden om met partijen tot een regeling te komen. Alleen als dat niet lukt volgt arbitrage, waarin wij zowel opdrachtgevers als aannemers bijstaan.

De positie van de architect en de constructeur heeft onze bijzondere aandacht. Vanwege onze expertise op dit gebied zijn wij in 2008 gevraagd om het juridisch secretariaat te voeren van de Commissie van Geschillen van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIvI), die in de RVOI is aangewezen als geschilbeslechtende instantie. Onze kennis hebben wij  gebundeld in de uitgave ”DNR 2011 Toegelicht”, uitgegeven door het Instituut voor Bouwrecht. Met onze jarenlange ervaring op het gebied van aansprakelijkheidskwesties voor deze partijen en de afwikkeling van arbitrale procedures waarbij architecten- en ingenieursbureaus zijn betrokken, kunt u ons met recht specialist noemen voor de adviseur in het bouwproces.