Bestuursrecht

Ubink Rijs Advocaten is specialist in het bestuursrecht. Wij treden op voor bedrijven, particulieren en overheden. Wij adviseren over de toepassing van het bestuursrecht en begeleiden onze cliënten bij de realisatie van diverse projecten. Dit kan gaan om grote ruimtelijke ontwikkelingen, zoals nieuwe infrastructuur, bedrijventerreinen en woningbouwlocaties. Of om kleinere projecten, van de bouw van een woning of een bijgebouw tot vergunningverlening voor bedrijven.

Wij begeleiden en vertegenwoordigen onze cliënten ook in bestuursrechtelijke procedures (zienswijzen, bezwaar, beroep en hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State). Wij treden zowel voor als tegen de overheid op. Naast procedures over vergunningen of ruimtelijke ontwikkelingen, treden wij op in bestuursrechtelijke handhavingszaken, waarin een last onder dwangsom, bestuursdwang of een invordering van dwangsommen aan de orde zijn.

Ook worden wij ingeschakeld om een second opinion uit te brengen in zaken die door rechtsbijstandsverzekeraars worden behandeld. Het gaat dan om zaken waarbij verzekerden niet tevreden zijn met de behandeling door de verzekeraar of waarbij de verzekering aangeeft geen redelijke kans op succes te zien. Op kosten van de verzekeraar kan dan meestal een second opinion van een advocaat naar keuze worden gevraagd.

Het bestuursrecht betreft een breed rechtsgebied met veel verschillende en complexe regelgeving, waarin de advocaten van Ubink Rijs goed de weg weten. Ubink Rijs is onder meer gespecialiseerd in:

  • Ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen, projectontwikkeling, planschade)
  • Wabo (omgevingsvergunningen)
  • Milieurecht (vergunningen, Activiteitenbesluit)
  • Handhaving
  • Geluidhinder
  • Natuurbeschermingsrecht (Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet 1998)
  • Grondzaken (grondexploitatieplannen, Wet voorkeursrecht gemeenten, onteigening)
  • Overheidsaansprakelijkheid
  • APV en bijzondere wetten (kapvergunningen, Drank- en horecawet, Wet bibob)
  • Algemeen bestuursrecht (subsidies, Wet openbaarheid van bestuur, Crisis- en herstelwet)