Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN UBINK RIJS

ARTIKEL 1. ORGANISATIE EN OPDRACHT

1.1 Ubink Rijs is een samenwerking van de zelfstandige advocatenkantoren Ubink Rijs Bouw & Vastgoed (KvK 08186357), gevestigd te Zwolle, en Ubink Rijs Overheid (KvK 52852385), gevestigd te Zwolle.

1.2. Ubink Rijs Bouw & Vastgoed en Ubink Rijs Overheid zijn beide eenmanszaken, van mr. A.M. Ubink respectievelijk van mr. T.D. Rijs.

1.3. Alle door Ubink Rijs te verrichten werkzaamheden zijn gebaseerd op een overeenkomst van opdracht. Opdrachten worden aangegaan door Ubink Rijs Bouw & Vastgoed of door Ubink Rijs Overheid, hierna: Opdrachtnemer. Artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever). De opdracht omvat de bevoegdheid om namens en voor rekening van Opdrachtgever binnen het kader van de opdracht rechtshandelingen te verrichten.

1.4. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden.

1.5. Intellectuele eigendomsrechten in verband met door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden komen uitsluitend toe aan Opdrachtnemer.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten die aan Opdrachtnemer worden verstrekt en op alle rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts)personen en derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de dienstverlening door Opdrachtnemer.

2.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 1.4 zijn deze voorwaarden eveneens van toepassing op de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en derden die afgaan op door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden.

ARTIKEL 3. HONORERING

3.1 Opdrachtgever is voor door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden honorarium verschuldigd.

3.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt het honorarium vastgesteld aan de hand van de bestede tijd, per tijdseenheid van zes minuten (0,1 uur), vermenigvuldigd met het door Opdrachtnemer vastgestelde uurtarief voor de advocaat of advocaten die de werkzaamheden verricht(en).

3.3. Opdrachtnemer is gerechtigd jaarlijks per 1 januari de uurtarieven aan te passen vanwege conjuncturele redenen of vanwege toegenomen ervaringsjaren van de behandelende advocaat of advocaten.

3.4. In de opdrachtbevestiging of anderszins genoemde bedragen als vergoeding voor door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is weergegeven.

3.5. Ten behoeve van Opdrachtgever door Opdrachtnemer gemaakte onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Daartoe behoren onder meer door Opdrachtnemer gemaakte reiskosten, kosten van de inschakeling van een deurwaarder en griffierechten.

ARTIKEL 4. BETALING

4.1 Door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en betaalde onkosten worden in beginsel maandelijks in rekening gebracht. De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Betaling dient te geschieden op de op de factuur aangegeven wijze.

4.2. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd een voorschot te verlangen voor door haar te verrichten werkzaamheden. Betaalde voorschotten zullen worden verrekend met de laatste declaratie van Opdrachtnemer.

4.3. Opdrachtnemer is gerechtigd over te gaan tot opschorting of staking van haar werkzaamheden indien een declaratie of een door Opdrachtnemer verlangd voorschot niet (tijdig) wordt voldaan. Opdrachtnemer zal aan Opdrachtgever aankondigen dat zij voornemens is tot deze maatregel over te gaan. Schorsing of staking op grond van het bepaalde in dit lid leidt niet tot schadeplichtigheid van Opdrachtnemer.

4.4. Indien (tijdige) betaling uitblijft en Opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet tot incasso van de vordering op Opdrachtgever over te gaan, zijn de daarmee gemoeide kosten voor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten worden vastgesteld op 15% van de openstaande vordering, met een minimum van € 500,-, tenzij op grond van dwingendrechtelijke wetgeving een andere vergoeding voor buitengerechtelijke kosten geldt.

ARTIKEL 5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer en van (rechts)personen die krachtens enige rechtsverhouding tot Opdrachtnemer de opdracht uitvoeren of bij die uitvoering betrokken zijn, is beperkt tot het bedrag dat in dat geval uit hoofde van de door Opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Kopieën van de huidige polissen met voorwaarden liggen ter inzage bij Opdrachtnemer. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een maximum van € 30.000,-.

5.2. De in lid 1 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval Opdrachtnemer aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien een e-mailbericht niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen.

5.3. Werknemers van Opdrachtnemer zijn nooit persoonlijk aan te spreken op door hen namens Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden.

5.4. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade, stagnatieschade of andere vormen van indirecte schade.

5.5. Onverminderd het bepaalde in lid 1 is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor tekortkomingen van derden, die door Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld, beperkt tot de schade die Opdrachtnemer kan verhalen op de betreffende derde.

ARTIKEL 6. Wwft

6.1 Opdrachtnemer is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme (Wwft) gehouden in bepaalde zaken bij de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland) melding te maken van ongebruikelijke transacties als bedoeld in die wet.

6.2 Opdrachtnemer is op grond van de Wwft eerst bevoegd de werkzaamheden aan te vangen, danwel in voorkomende gevallen voort te zetten na afsluiting van de in die wet beschreven identificatie- en verificatieprocedure met betrekking tot de cliënt, althans opdrachtgever, en eventuele uiteindelijk belanghebbenden.

6.3 Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die een opdrachtgever heeft geleden, lijdt, of zal lijden door of in verband met een melding in het kader van de Wwft, ook niet als die melding niet terecht was, tenzij sprake is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer.

6.4 Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die een opdrachtgever heeft geleden, lijdt, of zal lijden door of in verband met het feit dat Opdrachtnemer de werkzaamheden niet heeft kunnen aanvangen of voortzetten omdat de identificatie- en verificatieprocedure als bedoeld in 6.2 nog niet is afgerond, tenzij sprake is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer.

6.5 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door een in verband met de betreffende opdracht gedane melding in het kader van de Wwft, ook als die melding niet terecht was, tenzij sprake is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer

7.1 KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING

7.1 Op de overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

7.2. Op de werkzaamheden van Opdrachtnemer is de klachtenregeling van Ubink Rijs van toepassing. Op verzoek wordt deze klachtenregeling kosteloos toegezonden.

7.3. Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Opdrachtnemer.

7.4. Over geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen geen mededeling worden gedaan anders dan in een eventuele procedure ten behoeve van de beslechting van een geschil.