Algemene voorwaarden en Privacy Statement

ALGEMENE VOORWAARDEN UBINK RIJS

ARTIKEL 1. ORGANISATIE EN OPDRACHT

1.1 Ubink Rijs is een samenwerking van de zelfstandige advocatenkantoren Ubink Rijs Zwolle (KvK 08186357), gevestigd te Zwolle, en Ubink Rijs Zutphen (KvK 52852385), gevestigd te Zutphen.

1.2. Ubink Rijs Zwolle en Zutphen zijn beide eenmanszaken, van mr. A.M. Ubink respectievelijk van mr. T.D. Rijs.

1.3. Alle door Ubink Rijs te verrichten werkzaamheden zijn gebaseerd op een overeenkomst van opdracht. Opdrachten worden aangegaan door Ubink Rijs Zwolle of door Ubink Rijs Zutphen, hierna: Opdrachtnemer. Artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever). De opdracht omvat de bevoegdheid om namens en voor rekening van Opdrachtgever binnen het kader van de opdracht rechtshandelingen te verrichten.

1.4. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden.

1.5. Intellectuele eigendomsrechten in verband met door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden komen uitsluitend toe aan Opdrachtnemer.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten die aan Opdrachtnemer worden verstrekt en op alle rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts)personen en derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de dienstverlening door Opdrachtnemer.

2.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 1.4 zijn deze voorwaarden eveneens van toepassing op de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en derden die afgaan op door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden.

ARTIKEL 3. HONORERING

3.1 Opdrachtgever is voor door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden honorarium verschuldigd.

3.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt het honorarium vastgesteld aan de hand van de bestede tijd, per tijdseenheid van zes minuten (0,1 uur), vermenigvuldigd met het door Opdrachtnemer vastgestelde uurtarief voor de advocaat of advocaten die de werkzaamheden verricht(en).

3.3. Opdrachtnemer is gerechtigd jaarlijks per 1 januari de uurtarieven aan te passen vanwege conjuncturele redenen of vanwege toegenomen ervaringsjaren van de behandelende advocaat of advocaten.

3.4. In de opdrachtbevestiging of anderszins genoemde bedragen als vergoeding voor door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is weergegeven.

3.5. Ten behoeve van Opdrachtgever door Opdrachtnemer gemaakte onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Daartoe behoren onder meer door Opdrachtnemer gemaakte reiskosten, kosten van de inschakeling van een deurwaarder en griffierechten.

ARTIKEL 4. BETALING

4.1 Door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en betaalde onkosten worden in beginsel maandelijks in rekening gebracht. De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Betaling dient te geschieden op de op de factuur aangegeven wijze.

4.2. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd een voorschot te verlangen voor door haar te verrichten werkzaamheden. Betaalde voorschotten zullen worden verrekend met de laatste declaratie van Opdrachtnemer.

4.3. Opdrachtnemer is gerechtigd over te gaan tot opschorting of staking van haar werkzaamheden indien een declaratie of een door Opdrachtnemer verlangd voorschot niet (tijdig) wordt voldaan. Opdrachtnemer zal aan Opdrachtgever aankondigen dat zij voornemens is tot deze maatregel over te gaan. Schorsing of staking op grond van het bepaalde in dit lid leidt niet tot schadeplichtigheid van Opdrachtnemer.

4.4. Indien (tijdige) betaling uitblijft en Opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet tot incasso van de vordering op Opdrachtgever over te gaan, zijn de daarmee gemoeide kosten voor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten worden vastgesteld op 15% van de openstaande vordering, met een minimum van € 500,-, tenzij op grond van dwingendrechtelijke wetgeving een andere vergoeding voor buitengerechtelijke kosten geldt.

ARTIKEL 5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer en van (rechts)personen die krachtens enige rechtsverhouding tot Opdrachtnemer de opdracht uitvoeren of bij die uitvoering betrokken zijn, is beperkt tot het bedrag dat in dat geval uit hoofde van de door Opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Kopieën van de huidige polissen met voorwaarden liggen ter inzage bij Opdrachtnemer. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een maximum van € 30.000,-.

5.2. De in lid 1 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval Opdrachtnemer aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien een e-mailbericht niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen.

5.3. Werknemers van Opdrachtnemer zijn nooit persoonlijk aan te spreken op door hen namens Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden.

5.4. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade, stagnatieschade of andere vormen van indirecte schade.

5.5. Onverminderd het bepaalde in lid 1 is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor tekortkomingen van derden, die door Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld, beperkt tot de schade die Opdrachtnemer kan verhalen op de betreffende derde.

ARTIKEL 6. Wwft

6.1 Opdrachtnemer is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme (Wwft) gehouden in bepaalde zaken bij de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland) melding te maken van ongebruikelijke transacties als bedoeld in die wet.

6.2 Opdrachtnemer is op grond van de Wwft eerst bevoegd de werkzaamheden aan te vangen, danwel in voorkomende gevallen voort te zetten na afsluiting van de in die wet beschreven identificatie- en verificatieprocedure met betrekking tot de cliënt, althans opdrachtgever, en eventuele uiteindelijk belanghebbenden.

6.3 Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die een opdrachtgever heeft geleden, lijdt, of zal lijden door of in verband met een melding in het kader van de Wwft, ook niet als die melding niet terecht was, tenzij sprake is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer.

6.4 Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die een opdrachtgever heeft geleden, lijdt, of zal lijden door of in verband met het feit dat Opdrachtnemer de werkzaamheden niet heeft kunnen aanvangen of voortzetten omdat de identificatie- en verificatieprocedure als bedoeld in 6.2 nog niet is afgerond, tenzij sprake is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer.

6.5 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door een in verband met de betreffende opdracht gedane melding in het kader van de Wwft, ook als die melding niet terecht was, tenzij sprake is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer

7.1 KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING

7.1 Op de overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

7.2. Op de werkzaamheden van Opdrachtnemer is de klachtenregeling van Ubink Rijs van toepassing. Op verzoek wordt deze klachtenregeling kosteloos toegezonden.

7.3. Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Opdrachtnemer.

7.4. Over geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen geen mededeling worden gedaan anders dan in een eventuele procedure ten behoeve van de beslechting van een geschil.

 

Privacy Statement Ubink Rijs Advocaten

Algemeen
Ubink Rijs Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins door ons wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Verwerkingsantwoordelijke en communicatie
Ubink Rijs Advocaten verwerkt persoonsgegevens om advocatuursdiensten aan te kunnen bieden, haar dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. De behandelend advocaat en/of uw contactpersoon bij Ubink Rijs Advocaten kan u informeren over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens door Ubink Rijs Advocaten. Wij nemen daarbij de uitgangspunten van de Algemene Verordening Persoonsgegevens in acht.

Doel verwerking persoonsgegevens
Ubink Rijs Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend:
– voor zover dit nodig is voor de door ons te verlenen advocatuursdiensten, waaronder met name de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst van opdracht, het namens u optreden in en buiten rechte, het voeren van juridische procedures, het opstellen van overeenkomsten en andere (juridische) documenten waarvoor uw persoonsgegevens nodig zijn;
– voor het versturen en innen van declaraties en het voeren van onze administratie;
– het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen, waaronder identificatie- en meldingsplichten die voor advocaten gelden op grond van de voor onze beroepsgroep geldende wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval de Advocatenwet, de regels van onze beroepsorganisatie en de Wwft;
– marketing- en communicatie-activiteiten.
Ubink Rijs Advocaten gebruikt door haar verkregen persoonsgegevens niet voor andere dan bovenstaande doeleinden. Wij toetsen de verwerking van persoonsgegevens op rechtmatigheid.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Ubink Rijs Advocaten verwerkt de volgende persoonsgegevens ten behoeve van haar dienstverlening:
– naam en adresgegevens van cliënten van kantoor;
– gegevens van documenten waarmee cliënten zich hebben geïdentificeerd, voor zover een natuurlijke persoon cliënt is;
– gegevens van bestuurders en contactpersonen van cliënten, voor zover een rechtspersoon cliënt is;
– gegevens van documenten waarmee bestuurders en contactpersonen van cliënten zich hebben geïdentificeerd, voor zover een rechtspersoon cliënt is.
Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Ubink Rijs Advocaten omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens
Ubink Rijs Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
– wettelijke verplichting;
– uitvoering van een overeenkomst;
– verkregen toestemming van betrokkene(n);
– gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ubink Rijs Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de door te verrichten dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Ubink Rijs Advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij, rechterlijke macht en deurwaarders.
Daarnaast kan Ubink Rijs Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
Met de derde partij die namens en in opdracht van Ubink Rijs Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Ubink Rijs Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een notaris, deurwaarder of ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens
Ubink Rijs Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Ubink Rijs Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Ubink Rijs Advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Ubink Rijs Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdracht van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u richten aan de behandelaar van uw dossier dan wel uw contactpersoon bij Ubink Rijs Advocaten. U ontvangt op een dergelijk verzoek zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken een schriftelijke reactie. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Ubink Rijs Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. Ubink Rijs Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Aanpassing privacy statement
Ubink Rijs Advocaten behoudt zich het recht voor de inhoud van dit privacy statement te wijzigen, indien daar aanleiding toe bestaat. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van ons kantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website, www.ubinkrijs.nl.

Vragen & contact
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met de advocaat die uw dossier in behandeling heeft of uw vaste contactpersoon bij Ubink Rijs Advocaten.

Dit privacy statement is op 25 mei 2018 vastgesteld.